Aftale for tjenestemandslignende fastansatte håndværkere i DSB

Aftale om pensionsforhold for tjenestemandslignende fastansatte håndværkere i DSB ("ordre Q").

I henhold til § 3 i aftale af 19. december 2003 om pensionsforhold for tjenestemandsgrupper o.lign. i forbindelse med nye lønsystemer aftales følgende:

§ 1. Dækningsområde 

Aftalen omfatter tjenestemandslignende fastansatte håndværkere på nyt lønsystem i DSB ("ordre Q").

§ 2. Pensionsgivende skalatrinsforløb 

De i § 1 omhandlede tjenestemandslignende fastansatte håndværkere i DSB ("ordre Q") optjener - i medfør af § 3, stk. 1, i aftale af 19. december 2003 om pensionsforhold for tjenestemandsgrupper o. lign. i forbindelse med nye lønsystemer - tjenestemandspensionsret efter følgende skalatrinsforløb:

Tjenestemandslignende fastansatte håndværkere i DSB ("ordre Q") aflønnet på skalatrin 15-19 i tidligere lønsystem:
Optjener tjenestemandspensionsret efter følgende skalatrinsforløb: 15, 16,17,18,19, 20, 21.

Alle trin er 2-årige. Skalatrin 20 og 21 er tillagt det hidtil gældende skala­trinsforløb for tjenestemandspensionsret. Skalatrin 20 opnås efter 2 år på skalatrin 19, uanset om tiden på skalatrin 19 helt eller delvis ligger før denne aftales virkningstidspunkt. Hvis mindst 2 år på skalatrin 19 er opnået, opnås skalatrin 20 fra denne aftales virkningstidspunkt. Skalatrin 21 opnås efter 2 år på skalatrin 20 dog senest efter i alt 4 år på skalatrin 19 og eventuelt skalatrin 20, uanset om tiden på skalatrin 19 helt eller delvis ligger før denne aftales virkningstidspunkt. Hvis mindst 4 år på skalatrin 19 er opnået, opnås skalatrin 21 fra denne aftales virkningstidspunkt.

Hvis en tjenestemandslignende fastansat håndværker i DSB ("ordre Q") avancerer til højere stilling inden for eget ansættelsesområde, opnås i pensi-onsmæssig henseende et ekstra skalatrin fra avancementstidspunktet, hvor­efter den resterende del af pensionsskalaen forskydes med et skalatrin, jfr. § 3, stk. 4-5 i aftalen af 19. december 2003. Den enkelte tjenestemandslig­nende fastansatte håndværker i DSB "(ordre Q) kan kun opnå ét ekstra skalatrin i forbindelse med avancement, uanset hvor mange avancementer den pågældende opnår.

§ 3. Ikrafttrædelse mv.

Denne aftale træder i kraft og har virkning fra 1. oktober 2004.

Stk. 2. For tjenestemandslignende fastansatte håndværkere i DSB ("ordre Q"), der er pensioneret inden for tidsrummet 1. april 2003 og indtil denne aftales virkningstidspunkt, og som på pensioneringstidspunktet opfyldte betingelserne for oprykning til skalatrin 20 eller skalatrin 21, omberegnes pensionen på grundlag heraf med virkning fra pensioneringstidspunktet.

Stk. 3. Denne aftale træder sammen med aftale af 19. december 2003 om pensionsforhold for tjenestemandsgrupper o.lign. i forbindelse med nye lønsystemer i stedet for bestemmelsen i bilag 2 til organisationsaftale for faglærte håndværkere ved DSB pr. 1. april 2002 om, at de tjenestemandslig­nende fastansatte håndværkere i DSB ("ordre Q") i pensionsmæssig hense­ende henføres til lønramme 10, der derfor ophæves fra denne aftales virk­ningstidspunkt.

Stk. 4. Denne aftale kan ikke opsiges uden sammenhæng med aftale af 19. december 2003 om pensionsforhold for tjenestemandsgrupper o.lign. i forbindelse med nye lønsystemer.